Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga

Stari Bar otkrijte očaravajući spoj istorije i lepote

Za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, za stranca mlađeg od 16 godina života nije potreban dokaz iz stava 1 tač. Stranac može boraviti u Crnoj Gori do 90 dana na osnovu vize za kratki boravak (viza C) ili bez vize, u skladu sa propisom o viznom režimu iz člana 14 stav 2 ovog zakona. Produženje roka važenja vize za kratki boravak (viza C) odbiće se ako postoje razlozi iz člana 27 stav 1 ovog zakona. Do donošenja rješenja iz stava 4 ovog člana, stranac može boraviti u Crnoj Gori. Bliži način izdavanja viza propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

  • 105a i 105b Zakona o strancima (“Službeni list CG”, br. 82/08, 72/09, 32/11, 53/11, 27/13 i 61/13), koji su podnijeti do 31.
  • Obrazac prijave i odjave boravka stranca iz st. 1 i 5 ovog člana, propisuje Ministarstvo.
  • Bliže uslove za izdavanje aerodromsko-tranzitne vize (viza A) propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.
  • Odredba stava 2 ovog člana, odnosi se i na prevoznika koji je dovezao stranca koji je u tranzitu preko teritorije Crne Gore, ako je odbio da preveze stranca u državu u koju stranac namjerava da putuje ili je strancu zabranjen ulazak u tu državu.
  • Državljaninu države članice Evropske unije i članu njegove porodice može se donijeti rješenje o povratku, odrediti i produžiti rok za dobrovoljno napuštanje Crne Gore, odnosno izreći zabrana ulaska i boravka, u skladu sa članom 107 ovog zakona.
  • Dozvola za privremeni boravak i rad radi kretanja lica unutar stranog privrednog društva strancu iz člana 74 stav 1 alineja 2 ovog zakona izdaje se sa rokom važenja do jedne godine i može se produžiti još najviše jednu godinu.

3) dokaz da je član porodice državljanina države članice Evropske unije, koji je prijavio boravak u Crnoj Gori u skladu sa ovim zakonom. Dozvola za privremeni boravak radi liječenja u Crnoj Gori može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 43 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu izdatu od zdravstvene ustanove u kojoj će se liječiti, a koja sadrži i vrijeme potrebno za liječenje. Obrazac vize i način unošenja obrasca vize u stranu putnu ispravu, kao i obrazac za unošenje vize https://podgorica.taxi/ iz stava 2 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove. Dozvola za privremeni boravak radi školovanja može se izdati strancu koji ispunjava uslove iz člana 43 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži potvrdu o školovanju. Zahtjev za izdavanje EU plave karte odbiće se ako državljanin treće države ne ispunjava uslove iz člana 184 ovog zakona i ne priloži dokaze iz člana 185 stav 2 ovog zakona ili ako se utvrdi da je priložena dokumentacija pribavljena na nezakonit način.

O STRANCIMA

Prilikom primjene mjera za obezbjeđenje povratka stranca uzeće se u obzir najbolji interes maloljetnog stranca i potrebe drugih ranjivih lica iz stava 2 ovog člana, porodični život i zdravstveno stanje stranca prema kome se mjere preduzimaju. Ako stranac kome je donijeto rješenje iz stava 1 ovog člana ne napusti Crnu Goru u roku određenom tim rješenjem, prinudno će se udaljiti. Strancu kome je prestao stalni boravak u Crnoj Gori, a odobrena mu je međunarodna zaštita u državi članici Evropske unije, rješenjem će se odrediti napuštanje Crne Gore. Ako stranac kome je donijeto rješenje iz stava 2 ovog člana ne napusti Crnu Goru u roku određenom tim rješenjem, prinudno će se udaljiti. Ako postoji ozbiljna sumnja o maloljetnosti stranca iz st. 1 i 2 ovog člana, može se sprovesti ispitivanje starosti tog lica.

https://podgorica.taxi/

Imalac EU plave karte u Crnoj Gori ima prava u skladu sa članom 93 stav 1 tač. Potvrda iz člana 153 stav 3, člana 155 stav 4, člana 156 stav 4 i člana 157 stav 5 ovog zakona izdaje se na propisanom obrascu. Državljanin države članice Evropske unije sa važećom stranom putnom ispravom ili ličnom kartom koju mu je izdao nadležni organ te države ima pravo izlaska iz Crne Gore radi putovanja u drugu državu članicu.

Gde odsesti u Starom Baru?

Bliže uslove za izdavanje potvrde o prijavi rada, obrazac prijave rada, kao i obrazac potvrde o prijavi rada propisuje Ministarstvo. Rješenje o poništavanju dozvole za privremeni boravak i rad donosi Ministarstvo. Vizu poništava, odnosno ukida diplomatsko-konzularno predstavništvo ili policija rješenjem. Aerodromsko-tranzitna viza (viza A) izdaje se strancu za jedan ili više prelazaka kroz međunarodni tranzitni prostor aerodroma za vrijeme prekida putovanja ili transfera između dvije faze međunarodnog leta, bez ulaska na teritoriju Crne Gore. Stranci koji imaju zajednički pasoš ili drugu zajedničku stranu putnu ispravu mogu ulaziti i izlaziti iz Crne Gore samo zajedno. Boravak stranca u tranzitnom prostoru aerodroma i sidrištu luke ili pristaništu, u smislu ovog zakona, ne smatra se ulaskom u Crnu Goru.

Looking for an affordable beach holiday? Head to eastern Europe – The Guardian

Looking for an affordable beach holiday? Head to eastern Europe.

Posted: Fri, 17 Feb 2023 08:00:00 GMT [source]

Izuzetno od stava 1 tačka 3 ovog člana, strancu koji do 90 dana iz opravdanih razloga boravi van Crne Gore, neće prestati da važi dozvola za privremeni boravak ako o odlasku i razlozima odlaska iz Crne Gore prethodno obavijesti policiju. Prilikom podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, od stranca se uzima fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izdavanje lične karte. taxi bar montenegro Prilikom podnošenja zahtjeva iz stava 8 ovog člana, od lica bez državljanstva uzima se fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izdavanje lične karte. Nakon završetka istraživanja, strancu istraživaču koji ispunjava uslove iz člana 43 ovog zakona može se izdati dozvola za privremeni boravak u Crnoj Gori, sa rokom važenja od devet mjeseci u svrhu traženja zaposlenja.

Šta videti u Stari Bar?

U slučajevima iz stava 1 ovog člana, organ državne uprave nadležan za vanjske poslove donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje vize strancu. Na produženje privremenog boravka, prestanak dozvole i protjerivanje stranca iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na privremeni boravak državljanina države članice Evropske unije. Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak, državljanin https://taxi-travel.me/ treće države iz člana 179 ovog zakona, podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na obrascu iz člana 61 stav 6 ovog zakona. Državljanin treće države iz stava 1 ovog člana, koji namjerava da boravi duže od 90 dana u Crnoj Gori dužan je prije isteka roka važenja vize ili dozvole boravka koju je izdala druga država članica Evropske unije, Ministarstvu podnese zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak.

The Strpci Train Abductions: Oral History of a Bosnian Atrocity – Balkan Insight

The Strpci Train Abductions: Oral History of a Bosnian Atrocity.

Posted: Mon, 27 Feb 2023 08:00:00 GMT [source]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top